Regulamentul intern al primariei

APROBAT

prin decizia consiliului

nr. 5/7 din data de 21.08.2015

Regulamentul intern al primariei s. stefanesti

  1. Dispozitii generale.

    1. Regulamentul intern este un act juridic, care reglamenteaza raporturi de munca ale tuturor salariatilor din cadrul primariei, si personalului de desrvire, in continuare “Personal” , si contribuie la crestere productivitatii muncii si intarirea disciplinei muncii. Indeplinirea cerintelor Regulamentului este obligatorie pentru toti salariatii.

    2. Primaria se calauzeste in activitatea sa de Constitutia Republicii Moldova, De Legile in vigoare , de Decretele Presedintelui Republicii Moldova, precum si de alte acte legislative si normative ale RM si de prezentul Regulament.

    3. Administratia aplica prevederile prezentului Regulament in limitele drepturilor ce-I sunt acordate, iar in cazurile prevazute de legislatia in vigoare, impreuna sau in comun accord cu comitetul sindical.

.II. Angajarea si concedierea din functie.

2.1 Angajarea in primariese face in modul stability de legislatie (prin concurs, angajarea sau numirea). La angajarea in functie angajatorul sau primarul este in drept sa ceara de la persoana care se angajeaza (salariat) urmatoarele acte: carnetul de munca, diploma de studii, buletinul de identitate, curriculum vitae, certificatul medical, documentul de evidenta militara.

2.2 Contractul individual de munca se inchee in baza negocierilor dintre salariat si primarul satului in doua exemplare, se semneaza de catre parti, se inregistreaza in registrul de evidenta a contractelor de munca, aplicindu-se stampila primariei. In contracctul individual de munca se stipuleaza toate drepturile si obligatiile partilor referitoare la munca prestata de salariat. Un exemplar se pastreaza la secretarul primariei, celalalt se inmineaza salariatului. Angajarea se legalizeaza prin dispozitia primarului in baza contractului individual de munca. In dispozitie se indica data angajarii si functia si termenul de proba si se adduce la cunostinta salariatului in termen de trei zile de la data semnarii contractului de munca. Fiecare angajat are dosar personal, care contine foaia personala, curriculum vitae, copia actului de studii, copia dispozitiilor de numire, transferate sau eliberate din serviciu, de incurajare ori concediu, alte informatii.

La angajarea, numirea in functie si concedierea lucratorului, in mod obligatoriu, in prezenta unei comisii, se intocmeste si se semneaza actul de primire-predare, predare-primire a documentatiei respective. Pentru secretarul consiliului local dispozitie de angajare nu se emite.

2.3 Salariatii din cadrul primariei sunt functionar publici, cu exceptia primarului, salariatii pewrsonalului de deservire si lucratorii contabilitatii centralizate.Persoanele care se incadreaza in serviciu si nu dispun de gradul de calificare necesare functiei respective, in termen de 6 luni de la data angajarii sunt supuse atestarii in fata comisiei de atestare, care decide asupra conferirii gradului de calificare, insa nu mai inalt de gradul inferior de calificare a rangului rtespectiv.

2.4 La angajarea in functie angajatorul il face cunoscut pe salariat cu:

– Regulamentul intern

– Munca prestart

– Conditiile de munca

– Retribuirea muncii

– Tehnica securitatii si igiena muncii

Regulamentul intern se adduce la cunostinta salariatului sub semnatura de catre angajator si produce efecte juridice pentru salariat de la data angajarii acestuia.

2.5 Tuturor salariatilor care au lucrat mai mult de 5 zile li se intocmesc carnete de munca, iar celora care le poseda li se fac inscriere in rigoare in carnete.

2.6 Transferul la o alta munca a salariatului in cadrul primariei, personalului, precum si in cadrul oricarei alte organizatii se face in conformitate cu legislatia si cu acordul angajatului.

2.7 Desfacerea contrcatului individual de munca se face in conformitate cu legislatia. Desfacerea contractului individual de munca se face prin dispozitia primarului de concediere din functie, in care se arata temeiul legal al actiunii. Desfacerea contractului individual de munca a secretarului consiliului local necesita a fi aprobata prin decizia consiliului . carnetul de munca se elibereaza salariatului sub semnatura.Ziua incetarii contractului individual de munca se considera ultima zi de munca.

III. Obligatiile salariatului.

Salariatul este obligat:

3.1 Sa-si indeplineasca constiincios obligatiile de munca prevazute de contractual individual de munca, sa respecte disciplina muncii, sa indeplineasca la timp si calitativ obligatiunile de serviciu, dispozitiile si ordinele, utilizind in acest scop programul de lucru.

3.2 Sa se calauzeasca in acest scop in exercitarea atributiilor de legislatia in vigoare, sa fie obiectiv, respectuos, diplomat, si impartial sa nu dea dovada de targiversari si birocratism.

3.3 Sa-si perfectioneze in permanenta pregatirea profesionala.

3.4 Sa pastreze confidentialitatea informatiilor ce constituie secret de stat sis a nu discrediteze colegii in fata altor colegi sau a unor altor personae, aducind la cunostinta informatii neverificate sau care tin de viata personala, pareri subiective, si, mai ales, informarea asupra acestui fapt a persoanei despre care este vorba.

3.5 Sa nu admita descriminarea colegilor sau a altor personae dupa rasa, nationalitate, sex, religie, virsta, convingeri politice, limba vorbita, stare fizica sau materiala, sa respecte intimitatea vietii personale a colegilor si confidentialitatea informatiilor de ordin particular.

3.6 sa respecte cu strictete normele si regulile de protective, igiena si seciritate a muncii.

3.7 Sa respecte cu strictete prezentul Regulament.

IV. Obligatiile angajatorului.

Angajatorul este obligat:

4.1 Sa organizeze correct si efficient munca salariatilor, incit sa lucreze conform specificului functiei, la timp sa I se aduca la cunostinta sarcinile stabilite si obligatiile functionale.

4.2 Sa asigure corectitudinea calcularii si efectuarii in termenii stability a remunerarii muncii.

4.3 Sa respecte intocmai cadrul juridic privind munca salariatilor.

4.4 Sa supravegheze sis a controlze respectarea de catre salariati a obligatiilor puse in sarcina lor.

4.5 Sa contribuie la crearea in rindul colectivului de munca a unei atmosphere de creatie prin neadmiterea dicriminarii pe motive religioase, de nationalitate, sex, virsta, convingeri politice, limba vorbita, starea fizica sau materiala, sa sprijine initiativele salariatilor orientate spre optimizarea muncii.

4.6 Sa asigure pentru toti salariatii conditii de munca sanatoase si inoffensive.

4.7 sa constituie o comisie sis a efectueze testarea functionarilor publici in vederea acordarii gradelor de calificare in conformitate cu legislatia RM si conform procedurii anterioare aprobate.

4.8 Sa semneze cu toti angajatii contractile individuale de munca in vederea stabilirii clare a drepturilor si obligatiilor atit aleangajatorului, cit si ale salariatului.

4.9 Sa asigure pastrarea bunurilor material. Sa pastreze cu strictete prezentu Regulament.

V. Organizarea activitatii primariei.

5.1 Repartzarea timpului de munca in cadrul saptaminii constituie 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu doua zile de repaos simbata si duminica. Orarul de lucru este:

Inceputul programului de activitate este ora 8.00

Pauza de masa 12.00 – 13.00

Sfirsitul programului de activitate este ora 17.00.

Orarul de lucru a unor angajati ai personalului de deservire cu specificul muncii deosebit (paznici, operatori de casangerie)se stabileste aparte de catre primar reesind din situatia de facto.

5.2Locul de munca a angajatilor se considera sediul primariei situate in s. Stefanesti, r-nul Stefan Voda.

5.3 Parasirea locului de munca de catre salariati si functionarii publici pentru solutionarea chestiunilor personale se admite numai cu invoirea primarului sau, in lipsa acestuia cu invoirea secretarului consiliului local.

Secretarul consiliului local, parasind locul de munca, in scop de serviciu instiinteaza in mod obligatoriu primarul.

5.4 Salariatii care nu respecta regimul de munca sunt sanctionati disciplinar.

5.5 Angajatii pot cumuli si alte functii, compatibile cu cea detinuta, aducind la cunostinta despre acest lucru primarul si in masura in care aceasta activitate nu afecteaza indeplinirea atributiilor prevayute in contractual individual de munca.

5.6 Zilele de sarbatoare sunt cele declarate de Codul Muncii al RM, adica:

Anul Nou- 1 ianuarie

7-8 ianuarie, Craciunul

8 Martie Ziua Internationala a Femeii

Pastele, prima si a doua zi conform calendarului,

Ziua de luni dupa o saptamina dupa Paste – Pastela Blajinilor

1 mai – ziua Internationala a Muncii

9 mai – yiua Victoriei asupra fascizmului

27 august- Ziua Independentei

31 august – sarbatorea Limba Noastra

8 noiembrie – Hramul satului.

Durata muncii zilnice in ajunul zilelor de sarbatoare nelucratoare se reduce cu o ora pentru toti salariatii.

Chemarea din concediu este insotita de garantarea zilelor de repaos in alta peroada a activitatii de munca a anului calendaristic, de comun accord cu ambele parti.

Lucratorilor cu regim permanent (paznici, cazangeristi) li se interzice sa paraseasca locul de munca pina la sosirea lucratorului de shimb, in cazul in care lucratorul de schimb nu se prezinta la timp, lucratorul informeaza administratia pentru a-l schimba cu alt lucrator.

5.7 Problemele curente privind activitatea primariei se examineaza in cadrul volantei in fiecare luni in care sunt prezenti angajatii si secretarul consiliului local.

5.8 Trimiterea in deplasare a functionarilor primariei se face prin dispozitia primarului. Diapozitile de deplasare sunt inregistrate la secretarl consiliului local.

5.9 In conformitate cu legea cu privire la petitionare primarul, secretarul consiliului local acorda audiente si pot dispune subalternilor acordarea de audiente. Orarul primirilor in audienta a cetatenilor este elaborate de catre primar.

VI. Concediile.

6.1 Functionarilor li se acorda concediu de odihna annual platit pe o durat de 30 zile lucratoare, in cazul in care vechimea in unca in serviciul public depaseste 5 ani, 10 ani, 15 ani concediul annual platit se prelungeste respective cu 2, 4, 6 zile lucratoare. Angajatilor personalului de deservire li se acorda concediu de odihna annual platit cu o durata de 28 zile calendaristice.

6.2 Este interzis neacordarea concediului annual de odihna in timp de doi ani la rind.

6.3 Functionarii publici, personalul au dreptul la un concediu annual neplatit cu o durata de cel mult 60 zile.

VII. Retribuirea muncii.

7.1 retribuirea muncii trebuie sa asigure salariatilor conditii material decente pentru exercitarea independent a tributiilor.

7.2 Functionarii, primarul, secretarul consiliului local, personalul sunt remunerate conform categoriei de salarizare corespondente functiei detinute aprobate de Guvern, beneficiind de spor pentru grad de calificare (pentru functionarii publici) si spor pentru vechime in munca.

7.3 Salariul pentru luna curenta , se va plati nu mai tirziu de data de 10 a lunii viitoare.

VIII. Disciplina muncii.

8.1 Toti salariatii sunt obligati sa munceasca cinstit, onest si constiincios, sa respecte disciplina muncii.

8.2 Pentruu exercitarea exemplara a atributiuilor, spirit active de initiative, munca indelungata si ireprosabila si pentru alte realizari in munca salariatii pot fi mentuionati cu>:

– multumire

-acordarea unui premiu

– diploma de onoare

Asupra mentionarii decide primarul.

8.3 Pentru incalcarea disciplinei muncii, executarea necorespunzatoare a atributiilor de serviciu stabilite in contractual individusl de munca se pot aplica urmatoarele sanctiuni disciplinare

– avertisment

-mustrare

– mustrare aspra

– concediere

Sanctiunea disciplinara se aplica de catre pimar. Pina la aplicarea sanctiunii disciplinare salariatul trebuie sa depuna explicatie in scris referitor la incalcarile comise. Refuzul de a da explicatii se consemneaza intr-un process verbal. Pentru o singura abatere poate fi aplicata o singura sanctiune. Conform explicatiei se intocmeste dispozitia cu aplicarea sanctiunii respective. Lucratorii alesi in component comitetului sindical nu pot fi supusi sanctiunilor disciplinare fara acordul prealabul al comitetului sindical. Dispozitia cu privire la aplicarea sanctiunii disciplinare se adduce la cunostinta salariatului contra semnatura.

IX. Protectia muncii

9.1 angajatorul raspunde de asigurare protectiei m,uncii la primarie si are urmatoarele obligatiuni:

– sa asigure dotarea salariatilor respective cu echipament individual de protective si de lucru

– sa respecte obliogatiunile prevazute de legea RM “Cu privire la protectia muncii”

9.2 Obligatiile de baza ale salariatului in domeniul protectiei muncii:

– sa respecte instructiunile de protective a muncii corespunzatoare activitatii desfasurate

– sa utilizeze mijloacele de protectie individuala conform destinatiei

– sa desfasoare actvitate fara a pune in pericol atit persoana proprie cit si ceilalti salariati

– sa aduca la cunostinta conducatorului sau orice defectiune tehnica sau alta situatie in care nu sunt respectate cerintele de protective a muncii

9.3 Salariatul are dreptul:

– la libera asociere in sindicate, purtarea de negocieri collective, si incheierea contractului colectiv de munca

– la asigurarea sociala si medicala obligatorie, in modul prevazut de lege.

X. Dispozitii finale.

10.1 Oricare alta situatie neprevazuta de prezentul Regulament se solutioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare a RM

10.2 Controlul asupra respectarii prezentului Regulament se pune in sarcina secretarului consiliului local, care raporteaza in acest sens direct primarului, autoritate competent sa aplice sanctiuni pentru nerespectarea Regulamentului.

10.3 Prezentul Regulament se va adduce la cunostinta sub semnatura functionarilor publici si personalului.